EAS2023

Location in North Dakota where some youg boys found a juvenile T-Rex skeleton.
EAS2023